Daido

Be What You Are

Dharma Discourse by John Daido Loori Roshi
True Dharma Eye, Case 227
Priest Xixian’s “I Am Watching”

Featured in Mountain Record 30.4, Summer 2012